Náš tip:

Každý den nové články o zdraví, léčení, záhadách a meditacích najdete na Zahady-Zdravi.cz.

Akční letenky na CESTOweb.cz.. Daně a investice. Nejlepší informace o bydlení a interiéru. Sport a cvičení. Astrologie a horoskopy.

Ezoterické kurzy a věštírna online. Magazín o těhotenství a pro maminky. Návody a rady pro každého. 

Už jste s námi ušetřili 477116
Největší slevy na vše!
Pro odběr novinek zadejte svůj email
DNES
ve
SLEVĚ!
%
Naše cena:
Ušetříte: 0 Kč

Obchodní podmínky

Firma Astrologický institut s.r.o. se sídlem Morseova 84, Praha 10, 109 00 zastoupená jednatelem společnosti Pavlem Hanzalem, zapsaná v OR vedeném u RS v Praze, oddíl C vložka 122011, IČO: 27656357, DIČ: CZ27656357 jako provozovatel internetového portálu www.slevohrom.cz (dále jen Slevohrom) vydává v souladu s ustanovením zákona č.40/1964 Sb. a občanského zákoníku 634/1992 Sb. v plném znění a ve znění pozdějších předpisů tyto obchodní podmínky.
 
 
I. Všeobecná ustanovení
 
Tyto obchodní podmínky upravují a vymezují práva a povinnosti mezi provozovatelem (dále jen Slevohrom, nakupujícím (dále jen zákazník) a subjektem poskytujícím služby nebo zboží (dále jen poskytovatel). Slevohrom na svých internetových stránkách www.slevohrom.cz umožňuje zákazníkovi koupi poukazu na určitý typ služby nebo zboží (dále jen poukaz) za výhodnějších podmínek, než jak poskytovatel nabízí při běžném prodeji, pod podmínkou, že si tuto službu objedná předem stanovený minimální počet zákazníků. Výši slevy stanoví poskytovatel, za její správnost Slevohrom neručí. Slevohrom je pouze zprostředkovatel dodávaného zboží či poskytované služby, dodavatel zboží nebo poskytované služby je odlišná fyzická nebo právnická osoba. Zákazník svou objednávkou akceptuje tyto všeobecné obchodní podmínky, které jsou uveřejněny na www.slevohrom.cz a které blíže vymezují práva a povinnosti mezi dotyčnými subjekty.
 
II. Obsah smluvního vztahu mezi Slevohrom a zákazníkem
 
Obsah smluvního vztahu je závazek Slevohrom umožnit zákazníkovi získat poukaz na zboží nebo službu poskytovatele, která je popsaná v nabídce www.slevohrom.cz a závazek zákazníka zaplatit za tento poukaz sjednanou cenu na účet Slevohrom za stanovených podmínek.
 
III. Odpovědnost a práva Slevohrom a poskytovatele
 
Veškeré informace uveřejněné na webových stránkách a na poukazu poskytovatele jsou uveřejněny na základě informací získaných od poskytovatele a s jeho plným souhlasem, Slevohrom nenese žádnou odpovědnost za jejich správnost a pravdivost. Veškeré služby a zboží, které může zákazník na základě poukazu čerpat, jsou poskytovány přímo poskytovatelem a zákazník je povinen svá práva a odpovědnost uplatňovat přímo u poskytovatele. Portál www.slevohrom.cz pouze informuje o službách nebo zboží poskytovatele, nezodpovídá tak za žádné škody vzniklé s užitím zboží či služby. Portál www.slevohrom.cz jedná jménem poskytovatele služby a na jeho účet jako zprostředkovatel. Poskytovatel je vůči Slevohrom vázán smluvním vztahem, v němž se zavázal, že veškeré služby a zboží řádně dodá zákazníkovi.
 
IV. Záruka garance služby
 
V případě, že Poskytovatel nedodá objednané zboží či neposkytne objednanou službu na základě vlastního zavinění, a to ani po písemné výzvě zákazníka, má zákazník právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zaplacené částky. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy také ve lhůtě 14ti kalendářních dnů od doručení poukazu, a to bez uvedení důvodu. Odstoupení od smlouvy musí být Poskytovateli doručeno nejpozději 14. dne od doručení poukazu a v kopii zasláno Slevohrom. Odstoupení od smlouvy z jakéhokoli výše uvedeného důvodu musí být učiněno písemnou formou.
 
V. Objednání poukazu
 
Zákazník vyplní veškeré předepsané formuláře na www.slevohrom.cz včetně výběru poukazu a odešle objednávku na adresu Slevohrom. Objednávka se v tomto okamžiku stává závaznou. Objednávka je návrhem smlouvy mezi zákazníkem a poskytovatelem na dodání zboží či poskytnutí služby poskytovatelem, jejíž uzavření Slevohrom zprostředkovává.
 
VI. Dodání poukazu
 
Poukaz bude zákazníkovi zaslán na jeho e-mail v elektronické podobě a považuje se Slevohrom za doručený okamžitě po odeslání e-mailu. Zákazník si jej může také kdykoli stáhnout po přihlášení v evidenci Slevohrom. V případě zájmu můžeme na Vaše náklady zaslat poukaz poštou. V tomto případě musí být Slevohrom o této skutečnosti zpraveni a zákazník je povinen uhradit náklady na jeho doručení předem podle pokynů Slevohrom. Poukaz vydává poskytovatel, Slevohrom jeho zaslání pouze zprostedkovává.
 
VII. Podmínky využití poukazu
 
Veškeré podmínky využití poukazu včetně jeho doby platnosti jsou uvedeny přímo na poukazu a zákazník se zavazuje k jejich dodržení. Pokud zákazník neuplatní poukaz po dobu jeho platnosti, ztrácí nárok na dodání zboží či poskytnutí služby bez nároku na vrácení ceny poukazu. Zákazník bere na vědomí, že platnost poukazu po uplynutí doby platnosti zaniká. Poukaz je přenosný. Každý zákazník si může objednat libovolný počet poukazů, pokud to konkrétní nabídka nestanovuje jinak. Slevohrom ani poskytovatel nenesou odpovědnost za ztrátu, poškození či zničení nebo odcizení poukazu. V případě, že zákazník promění poukaz za nižší než je jeho původní hodnota, ztrácí nárok na doplacení hodnoty poukazu.
 
VIII. Ochrana osobních údajů
 
Veškeré osobní údaje o zákazníkovi, které uvede v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a v souladu se souhlasem k využití jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů pro potřebu plnění smlouvy, jsou zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (101/2000 sb. v plném znění) a nebudou poskytovány třetím osobám.
 
IX. Cena a platební podmínky
 
Cena nabízených služeb nebo zboží poskytovatelem je vždy uvedena na internetových stránkách slevohrom.cz a součástí ceny je i poskytovaná sleva. Zákazník  platí převodem na účet. Pokud dojde k dosažení minimálního počtu zákazníků, kteří si objednají poukaz, je zákazník povinen uhradit platbu nejpozději následující pracovní den po této skutečnosti, o které bude informován prostřednictvím e-mailu.
Pokud nedojde k aktivaci nabídky, všechny závazky smluvních stran zanikají ke dni ukončení platnosti nabídky a v případě, že Slevohrom již obdržel platbu zákazníka, je povinen ji do 3 pracovních dnů vrátit zákazníkovi.
 
X. Odstoupení od smlouvy
 
V případě nedodání objednaného poukazu z důvodu ležících na straně Slevohrom, má zákazník právo k okamžitému odstoupení od smlouvy a navrácení zaplacených peněžních prostředků za poukaz, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od doby, kdy učiní písemnou výpověď ze smlouvy.
V případě, že Poskytovatel nedodá či neposkytne objednanou službu nebo zboží, a to ani po písemném upozornění zákazníka, má právo zákazník odstoupit od smlouvy a požadovat od Poskytovatele navrácení zaplacené částky za poukaz (splněno i pomocí elektronické pošty – e-mailem)
 
XI. Závěrečná ustanovení
 
Výše uveřejněné Všeobecné obchodní podmínky platí ve znění na internetové stránce slevohrom.cz a to v den uzavření objednávky (odeslání elektronické objednávky poukazu). Pokud dojde ke změně podmínek a zákazník učiní objednávku následující den má se za to, že se změnou souhlasí. Ostatní vztahy, které neupravuje tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Pro případné soudní spory je určen příslušný soud ČR dle sídla poskytovatele. Ostatní vztahy, které neupravuje tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Pro případné soudní spory je určen příslušný soud ČR dle sídla poskytovatele.
 
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 21.7.2011.